Privacybeleid

De privacy van de bezoekers van mijn website is erg belangrijk voor mij en ik doe er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat ik met uw persoonlijke informatie doe.

Verwerking van persoonsgegevens

Fazedia kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen:
Fazedia maakt daarbij onderscheid tussen

1. persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en

2. en persoonsgegevens die om – o.m. technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn o.m. begrepen naam, contactgegevens, en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, wanneer u een formulier invult op mijn website of telefonisch contact met mij opneemt. Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele (technische) gegevens door uw apparatuur aan onze server worden verstrekt zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Ook kan ik gegevens over u verzamelen afkomstig van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee ik samenwerken, door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven, op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van mijn websites bezoekt, via het gebruik van cookies (of vergelijkbare technieken).

Doeleinden en Grondslagen verwerking

Fazedia verwerkt de persoonsgegevens op basis van vier grondslagen, namelijk :

 1. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 2. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde,
 3. op basis van uw toestemming
 4. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; om te kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.

 Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. het beheer van mijn website en mijn bedrijf;
 2. het personaliseren van de website voor u;
 3. het beschikbaar stellen van diensten op mijn website;
 4. het leveren van diensten die via onze website zijn aangevraagd;
 5. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan u, en het innen van betalingen;
 6. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 7. het verzenden van e-mailberichten waar u specifiek om hebt gevraagd;
 8. het sturen van onze e-mail nieuwsbrief, indien u dit hebt verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten als u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 9. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 10. het behandelen van vragen en klachten;
 11. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Fazedia daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Fazedia stelt, waarbij Fazedia uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

Uitgangspunten voor de verzameling van persoonsgegevens

Fazedia past de volgende principes toe bij de verwerking van persoonsgegevens:

• Gegevens door u verstrekt zijn zo accuraat en actueel mogelijk. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens
(zoals een wijziging van uw contactgegevens);

• Gegevens worden door Fazedia verzameld op basis van de grondslagen en doeleinden zoals hierboven beschreven en als zodanig gebruikt;

• Gegevens die door Fazedia worden verwerkt zijn adequaat en relevant en niet bovenmatig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Gegevens worden door Fazedia niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale wettelijke regelgeving. De
bewaartermijnen van gegevens bij Fazedia variëren tussen 3 maanden en 7 jaar;

• Gegevens worden door Fazedia verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de wettelijke rechten van de persoon.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Fazedia. Aanmelding via de website geschiedt door middel van een zogenaamd doublé opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de nieuwsbrief.

Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie of prospect van Fazedia met uw toestemming aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via de Analytics-website eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in het hoofdstuk Doeleinden en Grondslagen Verwerking hierboven). Alleen indien ik daartoe wettelijk verplicht ben, of indien dit nodig is om mijn belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zal ik de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Fazedia heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de elektronische en handmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen, onderhevig aan wettelijke regelgeving. Denk hierbij aan maatregelen om onze website en informatie systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Zo heeft Fazedia o.a. een SSL/TLS certificaat op de website, zo weet u zeker dat uw verbinding met mijn website beveiligd is.

Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Fazedia adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Datalekken

Gegevens worden door Fazedia bewaard in een (cloud based) beveiligd elektronisch informatie systeem dat toegankelijk is via beveiligde devices via een beveiligde ICT omgeving om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en services. Geschikte technische en fysieke maatregelen worden door Fazedia genomen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens door onbevoegde organisaties, openbaring of verwerking.

Het gehanteerde informatie systeem is beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer. Indien het onverhoopt voorkomt dat Fazedia per ongeluk of opzettelijk uw persoonsgegevens verliest of dat uw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er sprake van een datalek.

Fazedia zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Fazedia het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: wat de aard is van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, wat de inbreuk mogelijk voor gevolgen heeft, welke maatregelen door Fazedia zijn genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen.

Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Fazedia op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Fazedia intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om er van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verstrekking aan derden

Ik deel uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die Fazedia contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners, webredacteuren, grafische designers, marketingbureaus, ect.), mailinghuizen, toeleveranciers van producten of diensten die u bij mij koopt en adverteerders. Ook lever ik contactgegevens van bedrijven aan derden teneinde hun online vindbaarheid te verbeteren. In de meeste gevallen deel ik uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).

In een enkel geval deel ik uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen heb ik passende waarborgen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig en veilig kunnen worden doorgegeven. Fazedia zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer ik uw persoonsgegevens doorgeef aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Vragen en rechten omtrent persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fazedia, of indien u inzage wenst in, een wijziging of aanvulling, dan wel verwijdering wenst van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact kunt opnemen.

Om uw identiteit te controleren is een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs vereist. U moet hierbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Dit doet u gemakkelijk via de site van de Rijksoverheid.

De kopie zullen wij na controle van uw identiteit vernietigen. Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fazedia.